Không lẽ người dân - không biết đốt than sinh khí độc?

Khí CO và CO2 làm chết người nhiều nhất trong số các khí độc và ngay từ những năm trung học cơ sở trở đi học sinh đã được học về những khí độc này (ảnh minh họa của mystown.com)
Khí CO và CO2 làm chết người nhiều nhất trong số các khí độc và ngay từ những năm trung học cơ sở trở đi học sinh đã được học về những khí độc này (ảnh minh họa của mystown.com)
Khí CO và CO2 làm chết người nhiều nhất trong số các khí độc và ngay từ những năm trung học cơ sở trở đi học sinh đã được học về những khí độc này (ảnh minh họa của mystown.com)