Hoạ sĩ Lê Thiết Cương: Tay chơi ngông - khó tính của nghệ thuật đương đại