Sửa điện miễn phí cho 4.000 hộ nghèo

Công nhân Điện lực thay đèn tiết kiệm điện cho hộ nghèo
Công nhân Điện lực thay đèn tiết kiệm điện cho hộ nghèo