Nhận diện các ông lớn ngành giao thông sắp về “siêu uỷ ban” quản lý vốn