Cơ quan Nhà nước muốn nhận tài sản tiền tỉ của doanh nghiệp sẽ phải định giá theo thị trường

 ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho biết cơ quan nhà nước muốn nhận tài sản biếu tặng của doanh nghiệp sẽ phải  thông qua hội đồng thẩm định giá để xác định giá trị.
ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho biết cơ quan nhà nước muốn nhận tài sản biếu tặng của doanh nghiệp sẽ phải thông qua hội đồng thẩm định giá để xác định giá trị.