Infographic: Nợ công ở Việt Nam đã lên đến con số 94,3 tỷ USD

Bộ Tài chính vừa công bố Bản tin nợ công số 5, với số liệu cập nhật mới nhất đến hết năm 2015 về nghĩa vụ trả nợ của nền kinh tế. Theo tài liệu này, trong vòng 4 năm dư nợ Chính phủ đã tăng 2 lần, từ mức 52,5 tỷ USD (2011) lên 94,3 tỷ USD (2015).

Infographic

Lên top