Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LD1749: Kiệt quệ vì bỏng xăng cháy đen người