Trường “quốc tế” trả lương cho giáo viên bao nhiêu?