Tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 công lập Hà Nội cao nhất trên 2,76