Thi THPT Quốc gia 2018: “Chọn sai đáp án trắc nghiệm sẽ bị trừ điểm”?