Phân công lại nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ GDĐT

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GDĐT.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GDĐT.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GDĐT.
Lên top