Ở nhiều nước không có Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tiến sĩ Giáp Văn Dương.
Tiến sĩ Giáp Văn Dương.