Luật Giáo dục Đại học sửa đổi: Thực hiện bình đẳng giữa giảng viên trường công và trường tư

Chức danh nghề nghiệp sẽ được quy định không phụ thuộc vào chức danh viên chức để thực hiện bình đẳng giữa giảng viên trường công và trường tư. Ảnh: HN
Chức danh nghề nghiệp sẽ được quy định không phụ thuộc vào chức danh viên chức để thực hiện bình đẳng giữa giảng viên trường công và trường tư. Ảnh: HN
Chức danh nghề nghiệp sẽ được quy định không phụ thuộc vào chức danh viên chức để thực hiện bình đẳng giữa giảng viên trường công và trường tư. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM