Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hiệu trưởng bị khiển trách vì cắt tiết học thể dục của học sinh