Hiệu trưởng bị khiển trách vì cắt tiết học thể dục của học sinh