23 thí sinh Lạng Sơn đỗ Học viện An ninh, có bao nhiêu chiến sĩ cảnh sát cơ động?