Phạm Băng Băng biến sắc trước câu hỏi “Phạm Thừa Thừa có phải con riêng không?”