Là trưởng BTC hoa hậu, ông Võ Việt Chung vẫn không nắm được quy chế cơ bản của một cuộc thi

Ông Võ Việt Chung.
Ông Võ Việt Chung.