Về thăm lại Hoa Lư - vùng đất thiêng Đế đô một thuở

Long sàng bằng đá - Bảo vật Quốc gia tại Đền Đinh Tiên Hoàng Đế. Ảnh: Sơn Tùng
Long sàng bằng đá - Bảo vật Quốc gia tại Đền Đinh Tiên Hoàng Đế. Ảnh: Sơn Tùng
Long sàng bằng đá - Bảo vật Quốc gia tại Đền Đinh Tiên Hoàng Đế. Ảnh: Sơn Tùng