Sứa hình đĩa bay ở độ sâu 3.000 m dưới Thái Bình Dương