Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh ngạc cảnh cá voi phi thân chộp gọn mòng biển trên không