Vĩnh Phước – Ngôi đình “độc” trên đất “Người tình”

Cổng tam quan đình Vĩnh Phước.
Cổng tam quan đình Vĩnh Phước.