Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bhutan - lễ hội mùa thu nhìn không chán mắt