Đại hội CĐ viên chức Đà Nẵng: Tiếp tục đổi mới để công đoàn là chỗ dựa tin cậy của CCVC