Đại hội CĐ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI: Bầu 38 đại biểu vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh