Đà Nẵng: 564 đề tài và 175 công trình được áp dụng vào thực tiễn

Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020
Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020
Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020
Lên top