Độc đáo ngày Hội bắp nếp Cẩm Nam - Hội An

Chuẩn bị bắp để chế biến những món ăn độc đáo. Ảnh: N.K
Chuẩn bị bắp để chế biến những món ăn độc đáo. Ảnh: N.K
Chuẩn bị bắp để chế biến những món ăn độc đáo. Ảnh: N.K