18 vạn túi lương được phát tại lễ hội phát lương Đức Thánh Trần