Lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam, Lào chủ trì họp Ủy ban liên Chính phủ

Ảnh: VGP.
Ảnh: VGP.