Báo Đại đoàn kết tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ kỷ niệm
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ kỷ niệm