Tỷ lệ đúng giờ của hàng không Việt Nam tháng 5 ở đâu so với thế giới?

Tỷ lệ đúng giờ của hàng không Việt Nam trong tháng 5 duy trì ở mức cao. Ảnh ST.
Tỷ lệ đúng giờ của hàng không Việt Nam trong tháng 5 duy trì ở mức cao. Ảnh ST.
Tỷ lệ đúng giờ của hàng không Việt Nam trong tháng 5 duy trì ở mức cao. Ảnh ST.
Lên top