Tranh chỗ, 2 hành khách đánh nhau ngay trên máy bay