Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tranh chỗ, 2 hành khách đánh nhau ngay trên máy bay