"Đi bộ vì môi trường" - hãy hành động để bảo vệ môi trường sống

Đông đảo sinh viên tham gia "Đi bộ vì môi trường".
Đông đảo sinh viên tham gia "Đi bộ vì môi trường".