Đà Nẵng ngăn đường để phục vụ... Liên hoan phim Việt Nam