Đà Nẵng hửng nắng trong ngày thứ 2 của Tuần lễ cấp cao APEC