Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhạc sĩ Phú Quang phật ý vì Thu Phương tự ý sửa nhạc