Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ly kỳ sự tích cướp phết “Rước thánh du xuân Đả cầu dân, cầu phúc”

Ly kỳ nghe kể sự tích hội cướp phết “Rước thánh du xuân Đả cầu dân, cầu phúc”
Ly kỳ nghe kể sự tích hội cướp phết “Rước thánh du xuân Đả cầu dân, cầu phúc”