Ly kỳ sự tích cướp phết “Rước thánh du xuân Đả cầu dân, cầu phúc”

Ly kỳ nghe kể sự tích hội cướp phết “Rước thánh du xuân Đả cầu dân, cầu phúc”
Ly kỳ nghe kể sự tích hội cướp phết “Rước thánh du xuân Đả cầu dân, cầu phúc”