Terry tri ân Lampard: “Nếu được chọn người anh em chung chiến hào, tôi chọn cậu ấy“