Kết quả thượng đỉnh Putin-Trump: Một khởi đầu rất tốt đẹp