Đầu năm nghe ông Phạm Sanh Châu kể chuyện ứng cử Tổng Giám đốc UNESCO

Trợ lý Bộ trưởng Phạm Sanh Châu. Ảnh: VBC.
Trợ lý Bộ trưởng Phạm Sanh Châu. Ảnh: VBC.
Trợ lý Bộ trưởng Phạm Sanh Châu. Ảnh: VBC.