Đường đi và đi đường

Người tham gia giao thông nhớ đội mũ bảo hiểm.
Người tham gia giao thông nhớ đội mũ bảo hiểm.
Người tham gia giao thông nhớ đội mũ bảo hiểm.