Đường đi và đi đường

Người tham gia giao thông nhớ đội mũ bảo hiểm.
Người tham gia giao thông nhớ đội mũ bảo hiểm.