Phong trào sáng kiến sáng tạo

"Công tác nghiên cứu của Tổng liên đoàn phải ra được sản phẩm cụ thể"

Bảo Hân |

Hà Nội - Công tác nghiên cứu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải ra được sản phẩm cụ thể, ứng dụng phục vụ cho quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn.