Phân loại rác thải y tế

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai đánh giá, thực hiện cơ sở y tế xanh sạch đẹp

Thùy Linh |

Thực hiện cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp theo Quyết định 5959/QĐ-BYT ngày 31.12.2022 là nội dung quan trọng được ngành y tế triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng.