NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẤN ĐẤU 4.0

“Tự phấn đấu là rất quan trọng”

XUÂN TRƯỜNG - VŨ HẢI (Ghi) |

“CĐ Việt Nam và việc làm của NLĐ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” là chủ đề của một trong 12 trung tâm thảo luận tại Đại hội XII CĐ Việt Nam. Đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cán bộ CĐ các cấp cũng như của NLĐ.