Hội đồng nhân dân xã

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã không còn hưởng phụ cấp chức vụ khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là một chức vụ lãnh đạo cấp xã. Khi cải cách tiền lương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã sẽ không còn hưởng mức phụ cấp chức vụ với hệ số 0,25 so với mức lương cơ sở như hiện nay.

Mức phụ cấp chức vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã hiện nay

Quế Chi (T/H) |

Hiện nay, mức phụ cấp của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã được tính dựa trên hệ số phụ cấp và mức lương cơ sở.

Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã từ 1.8

Quế Chi (T/H) |

Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã có những nhiệm vụ sau theo quy định tại Khoản 10 Điều 9 Nghị định 33/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1.8.2023).

Trường hợp phải thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã

Quế Chi (T/H) |

Thôi làm nhiệm vụ đại biểu, tạm đình chỉ và mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, được sửa đổi bởi Khoản 28 Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019.

Các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã đối với Phó Chủ tịch xã

Quế Chi (T/H) |

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 87 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu

Quế Chi (T/H) |

Điều 88, Điều 89 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm như sau: