Hồ sơ hưởng trợ cấp nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ năm 2021

Minh Phương |

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động năm 2021 sẽ phụ thuộc vào mức lương cơ sở.