CĐCS Cty đăng kiểm Cao Bằng

Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Bằng

H.A |

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở  là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, năm 2020 Liên đoàn Lao động thành phố Cao Bằng tiếp tục đưa nội dung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.