Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một vòng bệnh viện: Cụ ông ăn sáng nuốt luôn cả hàm răng giả