Tặng Chủ tịch Chung một điểm 10

Tháp truyền hình Tam Đảo được cho là lãng phí, không hiệu quả (Đất Việt)
Tháp truyền hình Tam Đảo được cho là lãng phí, không hiệu quả (Đất Việt)
Tháp truyền hình Tam Đảo được cho là lãng phí, không hiệu quả (Đất Việt)
Lên top