Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nên quyết tâm khoán xe công!