Đề xuất thu thuế tiền lãi tiết kiệm- tư duy máy móc